Algemene voorwaarden meynkracht, Loopbaanbegeleiding & Coaching

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1.   Meynkracht, Loopbaanbegeleiding & Coaching (verder te noemen meynkracht): de eenmanszaak van Ilse Kodden, zij richt zich op loopbaanbegeleiding en coaching, zulks in de meest ruime zin des woords. Ingeschreven bij de KVK onder nummer 64205614 .
1.2.   Opdrachtgever: de wederpartij van meynkracht, zijnde een onderneming of een particulier.
1.3.   Overeenkomst: de overeenkomst tussen meynkracht en opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1.   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen meynkracht en opdrachtgever, alsmede voor producten geleverd door meynkracht, tenzij door partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.2.   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met meynkracht voor de uitvoering waarvan door meynkracht van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt. Dergelijke derden staat jegens de opdrachtgever een beroep op deze voorwaarden toe.
2.3.   Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4.   De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5.   Indien meynkracht met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake
alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard of ter hand zijn gesteld.
2.6.   Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.7.   Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, een offerte en/of een overeenkomst tussen meynkracht en opdrachtgever, prevaleert als eerste het bepaalde in de offerte en als laatste het bepaalde in de algemene voorwaarden.
2.8.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met meynkracht en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1.   Een overeenkomst tussen meynkracht en opdrachtgever komt eerst tot stand doordat beide partijen een daartoe opgemaakte offerte ondertekenen of doordat opdrachtgever per email akkoord geeft op de offerte of overeenkomst of doordat opdrachtgever een aankoop doet via de webshop van meynkracht, dit kan een training of product betreffen.
3.2.   Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen voor latere opdrachten.
3.3.   Offertes van meynkracht hebben slechts een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Wijzigingen in de opdracht

4.1.   Indien de omvang van de aan meynkracht verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is meynkracht gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen.
4.2.   Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
4.3.   Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving dien overeenkomstig aanpassen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1.   Meynkracht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Meynkracht heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
5.2.   Meynkracht leeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden de Gedragscode van haar beroepsvereniging Noloc (Nederlandse vereniging voor loopbaanprofessionals) na.
5.3.   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft meynkracht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee meynkracht haar dienstverlening aan opdrachtgever waarborgt.
5.4.   Meynkracht heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in haar dossier te houden, ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn of haar dossier. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming zijn of haar NAW gegevens plus telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van meynkracht.

Artikel 6 Prijs

6.1.   Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. In dit gesprek bepalen meynkracht en opdrachtgever of en onder welke condities een overeenkomst zal worden aangegaan.
6.2.   Indien opdrachtgever een loopbaanadvies- of coaching opdracht heeft gegeven, zal er geen gezagsverhouding ontstaan en hebben partijen mitsdien niet de intentie een arbeidsrelatie te doen ontstaan.
6.3.   Meynkracht is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. Meynkracht brengt de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte.
6.4.   Lid 6.3 is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.
6.5.   Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes in Euro’s, exclusief BTW, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken reiskosten.

Artikel 7 Overmacht

7.1.   Meynkracht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop meynkracht geen invloed kan uitoefenen (zoals ziekte van haarzelf, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, overstroming) doch waardoor meynkracht niet in staat is de verplichtingen na te komen.
7.2.   Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

8.1.   Indien opdrachtgever, nadat een offerte of overeenkomst tot stand is gekomen, deze geheel of gedeeltelijk ontbindt om een andere reden dan overmacht, blijft hij of zij het verschuldigde bedrag volgens de ondertekende overeenkomst of offerte verschuldigd.
8.2.   Meynkracht is bevoegd, naar haar keuze, de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op het tijdstip dat:

  1. het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd;
  2. opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
  3. opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  4. op de eigendommen van opdrachtgever beslag wordt gelegd.

Meynkracht is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
8.3.   Ontbinding dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

9.1.   Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door meynkracht aan te geven wijze, of betaling geschiedt door het aankopen van een training of product via de webshop van meynkracht. Betaling middels een factuur, dient te geschieden door overmaking op ING bankrekeningnummer NL69 INGB 0700952691 t.n.v. I.H. Kodden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
9.2.   Indien opdrachtgever in gebreke blijft bij de betaling binnen de in het vorige lid bedoelde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien meynkracht de vordering ter incasso uit handen geeft zijn de incassokosten/deurwaarderskosten en tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn voor rekening van opdrachtgever.
9.3.   Opdrachtgever is niet gerechtigd enig bedrag dat hij aan meynkracht verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat meynkracht aan opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever deze binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij meynkracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1.   Meynkracht is ter zake van de door haar geleverde prestaties, daaronder mede begrepen adviezen en met inbegrip van overschrijding van levertijden en/of van het uitblijven van een prestatie, slechts aansprakelijk indien door haar de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, niet in acht is genomen, en zulks aan meynkracht kan worden toegerekend. De trajecten, sessies, training en online training kennen te allen tijde een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
10.2.   De aansprakelijkheid als bedoeld in het voorgaande lid treedt pas in op het moment dat meynkracht in verzuim is.
10.3.   Indien meynkracht ingevolge de voorgaande leden aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de wederpartij verschuldigde honorarium, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4.   In afwijking van hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan vier maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste vier maanden verschuldigde tarief.
10.5.   Meynkracht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, imagoschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is meynkracht niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat meynkracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor meynkracht kenbaar waren.
10.6.   Opdrachtgever vrijwaart meynkracht voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten ten aanzien van door de opdrachtgever aan meynkracht verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever vrijwaart meynkracht voorts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 11 Retourbeleid

11.1.   Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook, niet tevreden is over het product dat de opdrachtgever bij meynkracht heeft gekocht, dan kan de opdrachtgever het product binnen 14 werkdagen na levering van het product retourneren. Reacties die na de leveringstermijn van 14 werkdagen binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.
11.2.   Beschadigde producten kunnen niet geretourneerd worden.
11.3.   Voor het retour sturen dient eerst contact hierover met meynkracht opgenomen te worden.
Opdrachtgever kan hiervoor een mail sturen naar: info@meynkracht.nl. Pas na een reactie van meynkracht, kan het product, goed verpakt en voldoende gefrankeerd, retour gestuurd worden naar: meynkracht, Loopbaanbegeleiding & Coaching, t.a.v. Ilse Kodden, Jan Sluytersstraat 14, 7731 ML Ommen.
11.4.   Opdrachtgever moet er rekening mee houden dat de verzendkosten voor opdrachtgever zelf zijn, wanneer deze het product retour stuurt.
11.5.   Na ontvangst en controle van de retourzending, zal het factuurbedrag aan opdrachtgever teruggeboekt worden, mits het product in nieuwstaat verkeert.
11.6.   Meynkracht behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren, als het product reeds gebruikt of beschadigd is.

Artikel 12 Levertijd producten

12.1.   Alle door meynkracht genoemde (leverings-) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan meynkracht bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
12.2.   Overschrijding van de door meynkracht opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
12.3.   Meynkracht is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van standaard verzonden poststukken. Bij het plaatsen van de bestelling gaat u ermee akkoord dat u zelf het risico van verzenden draagt.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.
13.2.   Als er een overeenkomst is afgesloten waarbij sprake is van een werknemer van een onderneming en waarbij de onderneming de opdrachtgever is, dan rapporteert meynkracht alleen en voorzover de werknemer toestemming geeft, aan opdrachtgever. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten. Als een werknemer van een onderneming de online training Persoonlijk Leiderschap volgt en waarbij de onderneming de opdrachtgever is, dan zal de door werknemer ingevulde evaluatie en aanbeveling niet door meynkracht gedeeld worden met de opdrachtgever (de onderneming).
11.3.   In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt meynkracht zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Artikel 14 Klachtenprocedure

14.1.   Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij meynkracht.
14.2.   Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal meynkracht zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
14.3.   Indien opdrachtgever en meynkracht niet tot een voor opdrachtgever bevredigende oplossing kunnen komen kan opdrachtgever een klacht indienen bij het Noloc. Klachten worden bij het Noloc afgehandeld volgens het reglement van klachtenbehandeling. Verdere informatie is te vinden op de site van Noloc (www.Noloc.nl).

Artikel 15 Eigendom

15.1.   De online trainingen van meynkracht blijven te allen tijde eigendom van meynkracht. Het is dan ook niet toegestaan (delen van) de training(en) te kopiëren of te delen met anderen. De opdrachtgever mag de inhoud van de training(en) uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1.   Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.